NEZDAŘILÍKOVÁ, M. Analýza systému měření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiala, Alois

Diplomantka si zvolila téma velmi aktuální - Analýza systému měření. V současné době narůstá v praxi problém s hodnověrností měření - např., pokud není měření délky prováděno na souřadnicovém měřicím stroji, velmi často jsou používána běžná délková měřidla a při měření "z ruky" nemohou být v žádném případě zajištěny hodnoty potřebné k posouzení shody se specifikacemi. Diplomantka důkladně nastudovala metodiku analýzy systémů měření a vypracovala si postup aplikace na vybraném pracovišti. Zde nejprve provedla kritické zhodnocení současného stavu a navrhla metodiku, kterou také prakticky ověřila. Během zpracování DP postupovala systematicky, využívala možností konsultací, na něž byla vždy důkladně připravena. Výsledky DP jsou přínosem jak pro školu, tak pro firmu, v níž byla vytvořena. Diplomantka prokázala schopnost samostatně řešit náročné technické problémy. Námět do diskuse při obhajobě: Jak se zjištěné nejistoty měření promítnou při posuzování shody se specifikacemi (tolerančními mezemi)?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pernikář, Jiří

Práce řeší poměrně rozsáhlou problematiku, kteru bylo nesnadné zvládnout do všech detailů. Škoda,že diplomantka plně nevyužila znalosti z předmětu Strojírenská metrologie. Pro kvantifikaci způsobilosti kontrolních procesů by se měly používat termíny dle mezinárodního slovníků pojmů v metrologii VIM 3.jedná se hlavně o pojmy : výsledek měření rozlišitelnost, nejistota měření atd. Etalony jsou pouze pro kalibrci, nesmí se používat pro měření. Na str. 30 ....měly by při měření použity etalony....Posouzení sytémů měření (lépe by bylo kontrolních procesů) na straně 30 a dalších je těžko srozumitelné. Jsou tam i chyby (např. ve vztahu 2.4). Bylo by lépe použít koupený software a zaměřit se na návrh postupu zkoušek a jejich vyhodnocení.V příloze 10 by bylo vhodné stanovit kriterium, kdy je proces stabilní. Obrázky 5.1 a 5.2 nemají název v češtině.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 64240