KOSTUROVÁ, M. Návrh komunikačního mixu ve společnosti Cognito.Cz [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Milichovský, František

Práce je zpracována konzistentním způsobem. Jednotlivé návrhy jsou řešeny komplexním způsobem - jak z pohledu přímého zákazníka, tak jejich konečných spotřebitelů. Otázka: 1) Který z uvedených návrhů považujete za klíčový a proč?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kuželíková, Lucie

"Předložená bakalářská práce s názvem ""Návrh komunikačního mixu ve společnosti Cognito.CZ"" je zaměřená na podrobnou analýzu vnitřního prostředí společnosti, vnějšího prostředí společnosti a současný komunikační mix společnosti. Na základě těchto analýz se ukazují příležitosti pro nový komunikační mix. V komunikačním mixu je detailně zpracována nákladová část jednotlivých částí mixu. Na základě finančních možností společnosti jsou pak vybrány konkrétní možnosti propagace společnosti. Cílem práce bylo navrhnout komunikační mix dané společnosti a tento cíl byl splněn. Práce má drobné nedostatky v technické terminologii oboru zkoumané společnosti, ale to nemá žádný zásadní vliv na cíl práce. Při dalším pokračování v tématu práce bych doporučila dále rozvíjet analýzu ideálního zákazníka společnosti, kterého chceme pomocí komunikačního mixu získat. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě."

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 63810