KADLČKOVÁ, M. Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Schüller, David

Diplomová práce je zpracována na vysoké úrovni a zcela naplnila stanovený cíl.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Hlavní cíl práce byl zcela naplněn. Navrhovaná opatření na zvýšení úrovně spokojenosti zákazníka jsou v souladu s navrhovaným cílem a jsou logicky strukturována dle teoretického rámce. Dílčí cíle jsou úzce propojené s cílem hlavním a celá práce tak vytváří ucelený a homogenní celek.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Diplomantka použila adekvátní techniky a metody pro sběr a analýzu dat. O pečlivém přístupu zpracování diplomové práce svědčí i logická struktura vlastního výzkumu.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Autorka velmi dobře interpretuje zjištěné skutečnosti z provedených analýz a vlastního výzkumu. Je schopna vyvozovat relevantní závěry.
Praktická využitelnost výsledků A Navrhovaný soubor opatření na zvýšení úrovně spokojenosti zákazníků je systematicky propracovaný. Navrhovaná řešení obsahují přehledný souhrn opatření, finanční rámec a časový harmonogram, což umožňuje snadnější implementaci do praxe.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Uspořádání práce je systematické a přehledné. Diplomová práce obsahuje všechny formální náležitosti. Pouze seznam tabulek, obrázků a grafů mohl být přehledněji naformátován.
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Práce s informačními zdroji je na vysoké úrovni. Citační norma je dodržena.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sobotková, Eliška

Předložená diplomová práce, zabývající se analýzou spokojenosti zákazníků rekreačního střediska, svůj hlavní cíl, který spočíval v analýze spokojenosti hostů rekreačního střediska a následném návrhu opatření na zvýšení její úrovně, splnila. Především oceňuji použití metody D-S pro měření spokojenosti zákazníků a její slovní a grafickou interpretaci autorky. Pozitivně hodnotím také jednotlivé návrhy pro zvýšení spokojenosti hostů, které jsou reálné a zcela prakticky využitelné. Naopak, co v této práci postrádám, je riziková analýza a kritéria úspěchu. U některých navržených opatření chybí časová analýza a v závěrečném seznamu literatury i přes to, že autorka čerpala z rozsáhlého množství různorodých českých zdrojů, se nevyskytuje žádný odkaz na zahraniční literaturu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 63800