HANÁKOVÁ, G. Analýza spokojenosti zákazníků hokejového klubu a návrhy na zvýšení její úrovně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Schüller, David

Diplomová práce je na velmi dobré úrovni a splnila stanovený cíl.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Hlavní cíl práce byl naplněn. Navrhovaná opatření na zvýšení úrovně spokojenosti zákazníka jsou v souladu s navrhovaným cílem a jsou logicky strukturována dle teoretického rámce.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Diplomantka použila adekvátní metody pro sběr a analýzu dat. O pečlivém přístupu zpracování svědčí i propracovaná struktura vlastního průzkumu.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Autorka velmi dobře interpretuje závěry z provedených analýz a vlastního průzkumu.
Praktická využitelnost výsledků C Navrhovaný soubor opatření pro zvýšení úrovně spokojenosti je logicky a dobře propracovaný. Navrhovaná řešení obsahují finanční a časový rámec, což umožňuje snadnější implementaci do praxe.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Jazyková úroveň je velmi dobrá.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Citační norma je dodržena. Práce s citačními zdroji je na velmi dobré úrovni.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Strnad, Lubomír

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 63803