MATĚJOVÁ, M. Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Schüller, David

Diplomová práce je zpracována na vysoké úrovni a zcela naplnila stanovený cíl.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Navrhovaná řešení jsou kvalitní a tvoří celek relevantních opatření, která zahrnují časové i finanční hledisko. Cíl práce byl zcela naplněn.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Diplomantka použila adekvátní techniky a metody pro sběr a analýzu dat. Především je potřeba vyzdvihnout skutečnost, že použila více metod pro formulaci svých závěrů. O pečlivém přístupu zpracování diplomové práce svědčí i logická struktura vlastního výzkumu.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Diplomatka velmi dobře interpretuje zjištěné skutečnosti z provedených analýz a vlastního výzkumu.
Praktická využitelnost výsledků B Navrhovaná řešení jsou formulována tak, aby je bylo možné použit v praxi.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Práce představuje vyvážený celek. Praktická část logicky navazuje na část teoretickou. Práce je přehledná a systematicky strukturována.
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Práce s informačními zdroji je na vysoké úrovni, o čemž svědčí velký počet uvedených odborných publikací. Citační norma je dodržena.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Matoušková, Tereza

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 63801