VÉMOLA, M. Kritická analýza dopadu finanční krize na vývoj investičních nástrojů zaměřených na nemovitosti a prognóza dalšího vývoje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Škapa, Stanislav

Jaký je Váš názor na poplatkovou strukturu realitních fondů v ČR. Sám jste provedl nákladovou analýzu těchto fondů a hodnocení výkonnosti, kde jste dospěl k typickým poplatkům 1,5%-2% p.a. a průměrné výkonnosti 1,9%-2,9% p.a. Nejsou z pohledu všech poplatků tyto fondy (příliš) drahé? Myslíte si, že by mohlo snížení poplatků, zejména manažerských, zvýšit zájem drobných investorů?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B
Odborná úroveň diplomové práce A
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Uhlová, Eva

Diplomová práce byla zpracována kvalitně. Vzhledem ke komentářům výše ji doporučuji k obhajobě s navrženým hodnocením „výborně“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B Cílem diplomové práce bylo popsat finanční nástroje zaměřené na nemovitosti a dále kritická analýza vybraných finančních nástrojů v období krize. Vzhledem k těmto cílům lze práci vytknout přílišný důraz na nástroje kolektivního investování a zanedbání dalších oblastí, jako je například hypoteční trh, stavební spoření, apod. V teoretické části lze plně souhlasit s vlivem behavioralismu na chování investorů. V části praktické však není jasné, jak se dotazníkové šetření zaměřené na výše zmíněný behavioralismus promítá do specifik chování investorů na trzích s nemovitostními finančními nástroji.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A Metoda zvolená pro řešení diplomové práce je zcela vhodná. V teoretické části se autor zabývá popisem vybraných nástrojů a vysvětlením faktorů vysvětlujících chování investorů, v části praktické pak provádí analýzu zvolených indexů během finanční krize. I zde je platná poznámka z předchozího bodu, kdy dotazníkové šetření, ač metodologicky správné, je fakticky příliš odtrženo od řešení hlavních cílů diplomové práce.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B Práce je zpracována na velmi dobré úrovni. Autorovi jsou však možné vytknout dvě oblasti: - Relevance: Na několika místech není jasné, proč autor danou oblast zmiňuje a jaké z ní plynou závěry. Například kapitola 3.1.2. na straně 17, kdy autor srovnává změny úrokových sazeb ECB a FED. Proč je o tom řeč? Jaký z toho plyne závěr? Podobně například na straně 33, kdy autor zmiňuje, že „z pohledu investora může být zajímavé, že došlo k nárůstu celkového majetku fondů v celkové výši 690 mil. Kč.“ Proč by to mělo být zajímavé? Je to hodně nebo málo? Očekávali jsme jiné číslo? - Struktura práce: Práce je po stránce strukturální mírně nejasná. Kapitola 3 má jen jednu větev (podkapitolu 3.1.), kapitola 4 zase obsahuje velké množství podkapitol, které by správně neměly být na stejné úrovni nebo by měly být uvedeny vzhledem k názvu kapitoly jinde (např. vznik akciových nemovitostních bublin).
Obtížnost a správnost řešení A Autor si zvolil obtížné téma, které se mu podařilo úspěšně zvládnout. O několika bodech lze vést odbornou polemiku. V kapitole 4.8.4. je například uvedeno, že jednou z výhod REIT je vyplácení 90% dividendy ze zisku. Současná mainstreamová finanční teorie však argumentuje, že dividendová politika nehraje při oceňování společností a investičních příležitostí roli (viz např. Brealey, Myers: Teorie a praxe firemních financí, kapitola 16). Další argumentaci by například šlo vést o závěr na straně 33, kdy autor tvrdí, že „fond Finesco nelze doporučit“. Tento závěr byl udělán na základě extrapolace historické výkonnosti a se zanedbáním rozdílné volatility vývoje kurzu těchto firem, což jsou zásadní nedostatky. Výše zmíněné body, které mohou být předmětem odborné diskuze, však nijak neubírají na kvalitě a správnosti práce.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Autor pracuje s několika zajímavými koncepty z oboru behavioráních financí a iracionálního chování subjektů kapitálových trhů. Tento obor stále ještě není příliš rozšířen ani mezi širší odbornou veřejností. Studium této diplomové práce tedy lze doporučit jak po stránce teoretického přemýšlení, tak po stránce praktické aplikace.
Odborná jazyková úroveň B Text je na dobré odborné jazykové úrovni a autor správně pracuje s jednotlivými termíny. Na několika místech je však zvolený sloh příliš hovorový (např. na straně 89: „Donedávna byl v portfoliu fondu pouze zmíněný logistický areál, což byla podle mě hodně riziková záležitost...“ nebo strana 58: „Indexy CECE a CERX tedy vyhrály...“)
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A Až na občasné překlepy je text po stránce formátu i pravopisu zpracován kvalitně. Obrázky a tabulky jsou však nejednotně zobrazeny v mnoha různých stylech, formátech a kvalitě.
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 38188