RUDEL, V. Optimalizace uspořádání výrobního procesu ve firmě Bosch Diesel Jihlava [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kubík, Roman

Úkolem práce je optimalizovat výrobní proces ve firmě Bosch Diesel Jihlava. Analýza současného stavu výroby v podniku je provedena s dostatečnou přesností. Dobré je, že se autorovi podařilo sestavit také postupový graf vhodně zvoleného reprezentanta výrobního programu. Stávající dispoziční řešení jednotlivých výrobních linek i návrh nových variant řešení je znázorněn detailní výkresovou dokumentací. Do navržených variant by bylo možná vhodné zakreslit také obsluhující dělníky podle jejich nově navržených počtů. Vzhledem k tomu, že existuje množství různorodých kritérií pro nové uspořádání pracovišť, posuzuje autor jednotlivé varianty řešení vícekriteriální bodovou metodou. Celkově mohu konstatovat, že student pracoval aktivně a při řešení projevil dostatečné množství vlastních přístupů a originality. Práci hodnotím stupněm A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Navrátil, Petr

Bakalářská práce je zpracována velmi dobře. Celkově by práci prospělo: - Logičtější uspořádání popisu a znázornění jednotlivých variant řešení - Přehlednější uspořádání potřebných nákladů a dosažených úspor jednotlivých navržených variant tabulkovou formou - Přehlednější způsob určení bodů přidělených jednotlivým určeným kritériím v jednotlivých variantách řešení

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 64574