CRHOVÁ, H. Řešení elektronického řazení pro převodovku COMEX [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Dvořáček, Jiří

Práce je logicky uspořádána a odpovídá požadavkům na bakalářskou práci. Přiložená výkresová dokumentace je na velmi dobré úrovni. V textu se objevují některé formulační nedostatky, je nepřesně definován cíl práce ve vztahu k zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Strecker, Zbyněk

V bakalářské práci není dostatečně objasněn výběr použité převodovky, což byl jeden z cílů BP. Rešeršní část práce je nedostatečná. Kapitola Přehled současného stavu poznání se celá zabývá konstrukcí dopravních prostředků pro tělesně postižené. Kapitola by měla být především o řešení převodovek v tomto typu vozítek. Toto ale v práci zcela chybí. Varianty konstrukčního řešení jsou příliš obecné, navíc některé části textu nejsou správně a navzájem si odporují: „Vozidla s automatickou převodovkou nemají spojku, místo spojky mají tzv. hydrodynamický měnič točivého momentu, který se skládá ze 2 turbínových kol.“ Hned v další kapitole autorka popisuje princip automatické DSG převodovky, která má 2 spojky (a nemá tedy hydrodynamický měnič). U automatické variátorové převodovky autorka píše, že nedochází k žádnému řazení převodových stupňů, ale za 2 odstavce je věta, „další řazení zajišťuje pouze variátor“. Cíle práce nejsou jasně definovány - hlavním cílem je volba převodovky pro vozítko, ale ve skutečnosti jsou motor, variátor i převodovka umožňující zpětný chod dány a v BP je řešen pouze mechanismus, který umožňuje zařadit chod vpřed, neutrál a chod vzad elektricky. Z obrázků ale není jasná návaznost přídavného mechanismu na převodovku Comex, variátor resp. motor a tím i princip celého zařízení. V textu jsou použity výrazy, které nedávají smysl (senzorický snímač pohybu atd.).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 63836