PASTYŘÍK, J. Financování pořízení dlouhodobého majetku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Fedorová, Anna

Otázky k obhajobě: 1) je nutné řešit skutečnost, že družstvo kryje část dlouhodobého majetku krátkodobými zdroji dalším financováním pouze cizími zdroji ? 2) bude družstvo schopné podílet se 20% na financování pořizovaného majetku? Připomínky k formálním náležitostem: - v práci, která mi byla odevzdána, chybí příloha č.10, na kterou je v textu odvolávka - z textu není zřejmé, odkud byly převzaty předpokládané částky na výstavbu nové prodejny.

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Holeček, Libor

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 63830