KAŠPAR, J. Výroba součásti "Klíčenka" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Žák, Ladislav

Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kandus, Bohumil

Připomínky k textové části BP: Str.11, 3.ř.sh. Není pravda, že pro technické účely je používáno málo plastů. Str.14, 21.ř.sh. Místo počeštělého německého výrazu "šíbry" by bylo vhodnější použít terminologicky správný výraz "jádra" nebo "šoupáky". Na str. 16, 20 a dalších je v textu nevhodně používán výraz "výlisek" místo správného výrazu "výstřik" jako označení výrobku vyráběného technologií vstřikování a nikoliv lisování. Str.17. Vzorec (3.2) pro výpočet násobnosti formy dle vstřikovací kapacity stroje postrádá objemový koeficient zpracovávaného plastu (např. pro PS koef=1, pro PE koef=0,6 atd.). Proto se dnes vzorec v této podobě již nepoužívá, protože všichni výrobci vstřikovacích strojů uvádějí vstřikovací kapacitu v objemových jednotkách [cm3] a nikoli v hmotnostních jednotkách [g]. Str.18. V legendě ke vzorci (3.4) pro výpočet násobnosti formy dle uzavírací síly má být pro veličinu S[m2] správně uvedeno: - plocha průmětu jedné dutiny a příslušného rozváděcího kanálku do dělící roviny. Str.21, 4.ř.sh. Odstupňování průřezů rozváděcích kanálků vícenásobných forem je důležité především pro dosažení stejných tlakových úbytků v jednotlivých tvarových dutinách (tzv. vybalancování vtokové soustavy). Str.27, 12.ř.sh. Vysunutí vyhazovačů do funkční polohy při otevření formy se dnes již nezajišťuje opřením čepu (kolíku) vyhazovacího systému o nastavitelný doraz na rámu stroje. Všechny dnes vyráběné vstřikovací stroje umožňují mechanické propojení vyhazovacího systému formy s vyhazovacím systémem stroje (nejčastěji hydraulickým) a proto forma nemusí vůbec obsahovat vratné kolíky pro zasunutí vyhazovačů do zadní polohy. Str.32. V legendě k obr. (3.20) má správně být pro veličinu Qk uvedeno: - teplo odvedené do okolí prouděním (konvekcí). Str.33, 6.ř.sh. Vznícení vzduchu je nesmyslné tvrzení, správně by mělo být uvedeno: - nadměrné zvýšení teploty vzduchu vyvolávající následné spálení plastu. Str.37. V kapitole 5 (Praktická část) postrádám výpočty s konkrétními hodnotami veličin dosazených do vzorců uvedených v rešeršní části BP. Na základě vlastních výpočtů provedených podle uvedených rozměrů klíčenky, parametrů pro použitý materiál a konstrukce formy jsem zjistil, že zvolený vstřikovací stroj na str. 38 by nebyl pro výrobu použitelný z důvodu nedostačující uzavírací síly (150 kN). Při zjištěné ploše průmětu dvou tvarových dutin a rozváděcích kanálků (cca 2600 mm2) a minimální doporučené hodnotě vstřikovacího tlaku pro polypropylen (80 MPa) vychází minimální hodnota potřebné uzavírací síly stroje 230 kN. Str.46. S tvrzením uvedeném v poznámce, že není potřeba počítat náklady na vstřikování lze polemizovat, protože každá výrobní operace a každý použitý materiál (i recyklovaný) něco stojí a pro kalkulaci výsledné ceny klíčenky by to muselo být zohledněno. Vyjádření k výkresové dokumentaci: Na výkresech tvárníku a tvárnice schází tepelné zpracování, protože použitý materiál (1.2083) v přírodním provedení má příliš malou tvrdost (max. 241 HB) i pevnost (max. 810 N/mm2). S výjimkou výše uvedených nedostatků je bakalářská práce zpracována na dobré grafické úrovni s pěknou rešeršní částí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 64563