VÁVRA, P. Návrh rozšíření výroby nátěrových hmot ve firmě Sherwin - Williams Czech Republic [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kubík, Roman

Analytická část práce je poměrně obsáhlá. Je rozebírána strana nákupu i prodeje. Graf vývoje prodejů by možná mohl obsahovat i vývoj prodejů jednotlivých výrobkových skupin (event. jejich predstavitelů). Tyto výrobkové skupiny autor popisuje v kap. 3 - Analýza výroby nátěrových hmot. To je však i otázka dostupnosti takových statistik v analyzovaném podniku. Jednotlivé varianty řešení jsou sestaveny celkem realisticky a vychází z variant předpokládaného vývoje ekonomického prostředí podniku. V návrhové části práce není použita žádná početní optimalizační metoda technologického projektování, ale charakter variant a velikost podniku její použití ani nevyžaduje. Varianty jsou posuzovány podle vhodně zvolených ekonomických kritérií. Optimalizace je zde tedy pojata šířeji, ale její principy jsou uplatněny. Co by se ještě dalo hlouběji propracovat jsou některé výchozí odhady u jednotlivých variant (např. odhad využití jednotlivých strojů v první variantě řešení). I tyto odhady je lépe podložit prvotními výchozími informacemi. Autor svou prací dokazuje, že umí aplikovat analytické metody využívané v technologickém projektování spolu s metodami ekonomické analýzy. Práci považuji za zdařilou a hodnotím ji stupněm B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Navrátil, Petr

V diplomové práci je analyzován proces výroby nátěrových hmot ve firmě Sherwin - Williams . Pro rozbor současného stavu jsou využity informace z vnitropodnikového systému evidence a řízení výrobního procesu. Na základě rozboru současného stavu jsou navrženy základní aspekty jednotlivých variant řešení. Aplikace variant je odvislá na základě vývoje nabídky a poptávky a požadované skladby výrobního sortimentu. Výsledky práce jsou použitelné jako dílčí podklad pro rozhodování managementu společnosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 63890