VYLÍČIL, R. Rozpoznávání emocí z textu pomocí umělé inteligence [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Mašek, Jan

Student pracoval svědomitě a věnoval práci značné úsilí. Dílčí výsledky pravidelně konzultoval a dokázal si poradit i se vzniklými problémy. Výsledkem práce je funkční algoritmus rozhodovacího stromu implementovaný do prostředí programu RapidMiner. Dále student vytvořil databáze, na kterých ověřil funkčnost naprogramovaného algoritmu. Zadání práce bylo splněno a s výsledky práce jsem spokojen. Práci hodnotím A/92 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Karásek, Jan

Předložená bakalářská práce se zabývá získáváním znalostí textů pomocí algoritmů umělé inteligence. V práci jsou popsány současné přístupy ke zpracování textu, postup zpracování a nejčastěji používané klasifikační algoritmy. Práce je logicky členěna do kapitol a rozsahy kapitol jsou vyhovující. Především lze ocenit, že autor práce čerpal hlavně z odborných publikací. Literární prameny jsou v práci řádně citovány. V praktické části student uvádí diagram tříd, který je však popsán jen velmi povrchně. V práci je velmi názorně uveden výpočet atributů použitých při tvorbě rozhodovacího stromu, ukázky aplikace a prezentace výsledků, která však není příliš přehledná, jelikož tabulky s výsledky zasahují do jiných podkapitol a jednou je v textu uveden výpočet pro třídu a jednou pro celkovou úspěšnost. Měření úspěšnosti navrženého algoritmu rozhodovacích stromů a původního rozhodovacího stromu v RapidMineru je uvedeno v procentech, ale výsledky dosažené pomocí SVM takto uvedeny nejsou, což znesnadňuje porovnání. Po implementační stránce je práce velmi zdařilá. Práci navrhuji hodnotit stupněm „A/90“.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 66642