ŠPAČEK, L. Analýza a inovace elektrických motorků pro automobily [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Hájek, Vítězslav

Diplomová práce studenta Ladislava Špačka byla vypracována za podpory podniku APS Světlá nad Sázavou. Student dobře pochopil zadání práce, pracoval s dostatečnou mírou iniciativy a samostatnosti . Postup práce pravidelně konzultoval s vedoucím práce a řešil průběžně vzniklé problémy. Diplomová práce práce má dobrou úroveň a splňuje požadavky zadání. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 46/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Grmela, Petr

Předložená diplomová práce má 57 stran a je rozdělena do deseti kapitol včetně závěru. První část je věnována problematice stejnosměrných a krokových motorů. Jsou zde uvedeny základní vlastnosti a principy obou druhů strojů a jejich rozdělení dle konstrukce. Dále je zde uveden poměrně detailní přehled využití těchto elektrických motorů v automobilových aplikacích. Hlavní část této diplomové práce je věnována stejnosměrnému motoru s permanentními magnety používaného jako pohon stěračů. Student se zabývá možnostmi inovace tohoto motoru za účelem zvýšení jeho účinnosti a snížení celkové hmotnosti. Hlavními myšlenkami této inovace jsou výměna původních feritových magnetů za magnety ze vzácných zemin a dále použití bezešvé trubky pro konstrukci statoru. Pro návrh inovovaného motoru student použil simulace metodou konečných prvků. U těchto simulací mi však není příliš jasné, jak byl při výpočtech uvažován vliv bezešvé trubky. Dle uvedených předpokladů (str. 34.) by se použitím bezešvých trubek měl snížit magnetický odpor. V simulačních modelech však není příliš patrné, jak byl vliv bezešvé trubky oproti trubce se zámky uvažován. V poslední části je uveden návrh nové řady stěračového motorku pro osobní automobily, dle parametrů zadaných výrobní společností. Po formální stránce je práce zpracována velice slušně, grafická úprava je na dobré úrovni, jednotlivé kapitoly jsou přehledně seřazeny, jedinou výhradu mám k textu na str. 38 a 41, kde je byl pravděpodobně špatně vložen text a uvedené rovnice jsou hůř čitelné (hlavně v elektronické formě). Student splnil všechny body zadání a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň práce B 40/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce B 8/10
Splnění požadavků zadání A 20/20
Navrhovaná známka
B
Body
83

Otázky

eVSKP id 35783