MOJŽIŠ, Ľ. Perspektivní využití technologie CISCO [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Škorpil, Vladislav

Pan Ľubomír Mojžíš zpracoval bakalářskou práci na téma Perspektivní využití technologie CISCO. Zadání práce je, pokud uvažujeme, že jde o bakalářskou nikoli diplomovou práci, poměrně obtížné. Jedná se sice „pouze“ o návrh laboratorních cvičení, ale kvalitní zpracování vyžaduje především značné množství mravenčí práce, kterou pan Mojžíš beze sporu vykonal. Kvalitní jsou nejen vlastní návrhy laboratorních cvičení včetně vzorových protokolů, ale také popis laboratoře a teoretické rozbory MPLS, QoS, VoIP, atd. Pan Mojžíš pracoval samostatně, ale přiměřeně často také konzultoval, práci věnoval hodně času. Na konzultace chodil vždy připraven, pokyny vedoucího přesně plnil. Značnou část nastavení realizoval z domova, často také ladil optimální stav bakalářské práce přímo v laboratoři. S jeho prací a přístupem jsem byl zcela spokojen. Výsledky přispějí k názornějším laboratorním cvičením na systému CISCO v laboratoři. Práce převyšuje požadavky kladené na bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Polívka, Michal

Pan Ľubomír Mojžiš v rámci své bakalářské práce vypracoval zadání 3 laboratorních úloh. Bakalářská práce se skládá ze 4 kapitol – popisu laboratoře (cca 6 stran) a třech laboratorních úloh (cca 45 stran). Vzorové protokoly jsou řazeny do přílohy. Teoretické poznatky jsou vždy součástí konkrétní úlohy. V elektronické příloze postrádám konfigurační soubory výchozího stavu (tedy ty, se kterými studenti zahájí práci) a konfigurační soubory cílového stavu. Konfigurace jsou v textu popsány v kapitole pro vyučující, přesto bych jejich zařazení do příloh doporučil. V textu jsou některé téměř doslovné citace zadání úloh již zařazených do výuky – str. 46 FXO, FXS… P. Mojžíš na tato zadání navázal a uvádí jejich použití v literatuře. Přesto doporučuji doslovné citace používat jen v odůvodněných případech a přesně je v textu vyznačit např. odlišným řezem písma. V bakalářské práci se vyskytuje několik drobných nepřesností a překlepů (např. str. 14 namísto SFP je uvedeno SPF). Na str. 15 je uvedeno, že přepínač WS-C2960G-48TC-L umožňuje napájení PoE, což je v rozporu se skutečností. PoE napájení umožňuje např. WS-C2960S-48FPD-L, kterým ale není laboratoř vybavena. V laboratoři je napájení PoE injektováno přepínačem CiscoSGE2010P. Po typografické a jazykové stránce je práce zpracována kvalitně. Celkově je bakalářská práce pana Ľubomíra Mojžiše v mnoha ohledech příkladná. Zpracováním je nadprůměrná, působí uceleně a promyšleně. Navrhuji její hodnocení A/92b.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 66607