LUNGA, J. Návrh nových obvodových řešení diferenčních kmitočtových filtrů pracujících v proudovém módu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Langhammer, Lukáš

Student aktivně využíval konzultací a při zpracování bakalářské práce postupoval samostatně s využitím odborné literatury. Zadání práce bylo splněno. Vhodné by bylo podrobněji zdůvodnit odlišnost ideálních a naměřených průběhů. Po formální stránce by se dalo vytknout, že u některých grafů chybí srovnání s ideálními průběhy. Práci hodnotím B/87 bodů.

Navrhovaná známka
B
Body
87

Posudek oponenta

Jeřábek, Jan

Práce je na dobré odborné úrovni a vyniká především celou řadou praktických měření s poměrně dobrými výsledky. K práci mám celou řadu méně závažných výhrad. U zapojení z Obr. 5.1 nebyla vyšetřována stabilita, což je obzvláště u filtrů vyššího řádu velmi důležité. K ladění mezního kmitočtu tohoto filtru by bylo vhodnější využít transkonduktanci, nikoliv hodnoty kapacit. Překvapivá je odlišnost navrhovaného a simulovaného mezního kmitočtu (1 MHz oproti 1.6 MHz). Z práce jsou patrné nejasnosti ohledně realizace prvku MOTA pomocí UCC (obr. 4.4 a následně např. obr. 5.2). Z formálního hlediska lze vytknout, že rovnice 1.3 až 1.6 jsou uvedeny bez jakéhokoliv odvození a navíc rovnice 1.6 je špatně. Výstupní proudy u filtrů (např. obr. 4.1) jsou značeny nevhodně. Grafy mají velmi často nevhodné měřítko (obě osy), takže není vidět, jak filtr pracuje v širším pásmu a v pásmu, kde má utlumovat. V grafech všech simulací chybí srovnání se zcela ideálními průběhy. Ve schématech často není uveden název aktivního prvku (zkratka), což znesnadňuje čitelnost (např. obr. 4.7). Práci hodnotím B/82.

Navrhovaná známka
B
Body
82

Otázky

eVSKP id 66601