ZUBEK, J. Dohledové centrum v IT prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Koch, Miloš

Velmi dobře zpracovaná práce, přesahující rozsah BP. Otázka: jaké jsou kritické faktory úspěchu implementace dohledového centra?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pavlovič,, Jan

Kapitola 3.6 věnující se SLA, je z mého pohledu velice stručná, přitom SLA tvoří stěžejní část problematiky dohledového centra. Očekával bych, alespoň informaci o kategoriích SLA (D-dostupnost, R-reakční doba, A-administrace,T-termín, čas poskytnutí služby). V kapitole 6. postrádám v kalkulaci započítané režijní náklady, které obecně představují nezanedbatelnou položku. V práci není použita žádná i byť elektronická zahraniční publikace či článek věnující se problematice dohledových center.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 64542