MATUSÍK, J. Zavedení managementu bezpečnosti ICT na střední škole [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Ondrák, Viktor

Uspokojivá práce, obsahující doporučení cenná pro provoz školy. Autor opominul organizační stránku managementu bezpečnosti. Doplňující otázka: Definujte začlenění managementu bezpečnosti ICT do organizační struktury školy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Král, Pavel

V práci se vyskytly drobné nedůležité terminologické chyby. Práce z mého pohledu obsahuje vše důležité.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 64508