MIČA, M. Energetické posouzení spotřeby energií ve výrobním podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Pospíšil, Jiří

Předložená práce splňuje rozsah předepsaný zadáním. Je patrno, že student zvládl stanovené téma a je schopen samostatně a tvůrčím způsobem aplikovat znalosti získané v průběhu studia. Doporučuji proto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kracík, Petr

Diplomová práce „Energetické posouzení spotřeby energií ve výrobním podniku“ je rozdělena na dva hlavní celky. A to návrh tepelného čerpadla využívající teplo důlní vody a energetický audit průmyslového areálu. V první časti je nejprve vysvětlen princip TČ a poté jsou navrženy čtyři varianty technologického celku TČ, kde se navrhují různé zapojení odběru tepla z důlní vody anebo využité teplonosné médium v TČ. Zajímavé by bylo porovnat tyto čtyři varianty z pohledu investičních nákladů, ale to by již vysoce převyšovalo zadání DP. Ve druhé části DP je velice přehledně popsán energetický audit, který je srozumitelně veden krok po kroku. Práci považuji za velice zdařilou a doporučuji ji k obhajobě s výsledným hodnocením výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 64457