CHYTIL, V. Analýza dehtu vzniklého spalováním biomasy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Vávrová, Milada

Předložená bakalářská práce, která je sepsána výbornou čtivou češtinou, téměř bez překlepů, byla experimentálního charakteru a byla zaměřena na identifikaci a případnou kvantifikaci složek izolovaných z dehtů vzniklých po spalování biomasy. Vzorky byly dodávány z FSI VUT v Brně. Pro vlastní stanovení byl optimalizován preanalytický i analytický postup pro stanovení alkanů, BTEX a polycyklických aromatických uhlovodíků. Byly využity separační metody, a to plynová chromatografie s různými typy detektorů. Do techniky práce v laboratoři separačních metod pronikl již ve 2. ročníku bakalářského studia, kdy projevil zájem o práci v laboratoři. Jmenovaný student se vynikajícím způsobem zapracoval do veškeré práce v laboratoři, zvládl používanou přístrojovou techniku a byl schopen sám měřit a hodnotit všechny identifikované analyty a získané výsledky interpretovat. Pro potřeby své bakalářské práce zpracoval na vynikající úrovni také rešerši, která mu umožnila racionálně plánovat všechny experimenty. Při zpracování rešerše čerpal celkem z 51 literárních zdrojů, publikovaných vesměs v angličtině (36). Závěrem mohu konstatovat, že předložená bakalářská práce představuje excelentní odbornou studii, jejíž vysoká úroveň předčí i úroveň některých diplomových prací. Na základě jeho přístupu k řešení všech úkolů a velkému zájmu o řešenou problematiku ho hodnotím klasifikačním stupněm „A“, výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Čáslavský, Josef

Bakalářská práce je zaměřena na analýzu složek dehtů vznikajících zplyňováním biomasy, kterýžto proces je zkoumán a realizován na FSI VUT. Práce je experimentálního charakteru, výsledky jsou shrnuty v poměrně rozsáhlém díle - celkový rozsah práce je 63 stran a je strukturována způsobem obvyklým pro diplomové práce – obsahuje kapitoly Úvod, Teoretická část (17 stran), Experimentální část (6 stran), Výsledky a diskuse (17 stran), Závěr. Seznam citované literatury obsahuje 57 položek, od monografií přes odborné časopisy až po internetové zdroje. Práce jako celek je sestavena logicky, k jazykové úrovni lze jen konstatovat, že výrazně převyšuje obvyklý standard. Totéž lze konstatovat o grafické úrovni této bakalářské práce. Z pohledu věcné správnosti mám názvoslovnou připomínku: správně má být benzo[a]anthracen, dibenzo[a,h]anthracen, indeno[1,2,3-cd]pyren, benzo[ghi]perylen. Další věcné připomínky k obsahu práce: Kap. 2.4.2: PAHs nejsou vyloženě toxické. To by znemožnilo konzumaci masných výrobků uzených v dýmu. Str. 18: Údaj o maximálním bodu varu pro organické sloučeniny separovatelné plynovou chromatografií (400°C) je zastaralý. Str. 19: Uvedené pořadí nosných plynů (N2, Ar, H2, He) neodpovídá frekvenci jejich využívání. Regulace tlaku a průtoku nosného plynu se dnes provádí elektronicky (autorem uvedený způsob je již minulostí). Str. 20: Autorem uvedené pravidlo o tom, že teplota nástřikového bloku má být alespoň o 50°vyšší než bod varu nejméně těkavé látky on sám nerespektuje v experimentální části (bod varu dotriakontanu je asi 470 °C). Tvrzení, že náplňové kolony se plní granulovaným materiálem, je nevhodně formulované (granule o velikosti 60 µm se tak nějak nedělají). Stacionární fáze nemůže volně vyplňovat kapilární kolony v celém jejich objemu. Srtr.22: Se zařazením hmotnostní spektrometrie mezi separační techniky nesouhlasím. Str. 24: Turbomolekulární vývěvy jsou schopny dosáhnout lepšího vakua než vývěvy difuzní. Str. 32, Obr. č. 10: Píky jsou sice vysoké a štíhlé, ale m- a p-xylen nejsou dostatečně odděleny pro spolehlivou kvantifikaci. Nejsem si jist, jestli za těchto okolností jsou výsledky pro tyto dvě sloučeniny věrohodné. Str. 34, Obr. 12 a 13: Nízká grafická kvalita. Proč jsou píky na obr. 13 tak malé? Str. 35, Graf č. 1 (a grafy s obdobnými závislostmi): Kalibrační křivka dost připomíná přímku. Str. 39: Chyba ve vzorci: LOQ se vyhodnocuje na základě desetinásobku šumu (následující výpočty této charakteristiky jsou ale správně). Str. 49, Tab. č. 18 (a rovněž následující tabulky): Jaký je rozdíl mezi pomlčkou a údajem „

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 41881