BARILKOVÁ, E. Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartoš, Vojtěch

Při zpracování práce pracovala diplomantka iniciativně, projevovala zájem o řešenou problematiku a prokázala schopnost samostatného řešení zadaného problému.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vrtalová, Jana

Diplomová práce byla věnována zhodnocení finanční situace základní školy a návrhům ve zlepšení hospodaření. V teoretické části se autorka věnuje především charakteristice příspěvkových organizací a jejich hospodaření a dále analýze poměrových ukazatelů vč. SWOT analýzy. V praktické části je analyzována Základní škola Kpt. Jaroše v Třebíči, kde studentka podrobně rozebírá finanční řízení a hospodaření školy v posledních třech letech. Za nejdůležitější část práce považuji kapitolu 4.3 Návrhy na zlepšení, kde se autorka snaží navrhnout možné způsoby zvýšení výnosů nebo snížení nákladů organizace.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 66796