HAUSNER, J. Návrh fotovoltaického systému a jeho ekonomické hodnocení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Pěcha, Jiří

1)Splnění zadání Bakalářská práce byla splněná v celém rozsahu zadání. Student v rámci práce navrhnul FV systém pro panelový dům s výkonem do 30 kWe. V práci jsou zahrnuty všechny postupy, které je nutno zvládnout při realizaci FV systému. K práci byla vytvořena i projektová dokumentace. 2) Aktivita během řešení a zpracování práce Řešitel byl během práce aktivní, pracoval samostatně a při studiu problematiky využíval konzutlace nejen s vedoucím práce, ale i odborníky v oboru. 3) Formální zpracování práce Práce je po formální stránce na velmi dobré úrovni. 4) Využití literatury Literatura byla využita v dostatečné míře. Bylo čerpáno z mnoha zdrojů různých druhů včetně konzultací s odborníky z praxe.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Haluza, Miroslav

a) Splnění zadání Úkolem předkládané bakalářské práce byl návrh fotovoltaického systému a jeho ekonomické zhodnocení. Student se zabýval solární energií, technologií FV panelů, druhy měničů, legislativou podpory OZE a následně samotným návrhem fotovoltaického systému. Na závěr uvedl i ekonomické zhodnocení projektu. Zadání bylo tedy bezezbytku splněno. b) Struktura a návaznost jednotlivých částí Jednotlivé části na sebe navazuji v logických krocích a obsahují požadované množství informací pro úroveň bakalářské práce. c) Nové poznatky Práce přináší nové poznatky vzhledem k legislativě OZE. d) Použitá literatura a studijní prameny Použitá literatura odpovídá požadavkům na zpracování bakalářské práce. e) Formální zpracování práce Práce splňuje veškeré formální požadavky na technický text. Práci nelze až na drobnosti ve formátování, stylizaci textu a kvalitě obrázků po formální stránce nic vytknout. f) Způsob využití práce Práci lze využít jak po teoretické stránce ke studiu fotovoltaických systémů, tak i po stránce praktické pro návrh FV pro rodinný dům. g) Doporučení práce k obhajobě Předloženou práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
91

Otázky

eVSKP id 65934