MENDROŠ, M. Kontejnerové NN/VN rozvodny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Orságová, Jaroslava

Bakalářská práce Miroslava Mendroše se zabývá možnostmi umístění průmyslových trafostanic do kontejnerů, které jsou primárně určeny pro přepravu zboží. Práce má spíše rešeršní a popisný charakter a vybírá vhodná zařízení rozvoden vn a nn ale i transformátorů pro aplikaci v kontejnerových rozvodnách. V závěru práce je uveden modelový příklad takové trafostanice na základě reálného projektu. Autor zpracoval téma poměrně přehledně a uceleně, uvedl i současný stav řešené problematiky jako reálné aplikace kontejnerů a dokázal vše přiblížit prostřednictvím fotodokumentace v příloze práce. K práci má několik připomínek - některé zkratky používané v textu nejsou vysvětleny ani uvedeny v seznamu na začátku práce, přičemž z textu není patrno, zdali se jedná o nějaké typové označení zařízení nebo má zkratka nějaký jiný význam (MNS, SNOS), - text není jednotně formátován, některé odstavce se liší formátem nebo i typem písma, - není jasné odkud autor čerpal podklady pro výpočty v kapitole 3 – jedná se rovnice 4.1 až 4.9 použité pro výpočet intenzity osvětlení, chlazení transformátorů a tepelných ztrát ve stěnách kontejneru. Celkově práci hodnotím jako zdařilou, zvlášť oceňuji zodpovědný a iniciativní přístup řešitele a doporučuji ji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Loutocký, Evžen

Slovní hodnocení oponenta je v přiloženém souboru.

Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 65951