KROPÁČ, J. Technicko-ekonomická analýza dat z provozu moderní spalovny komunálních odpadů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavlas, Martin

Body zadání diplomant splnil v požadovaném rozsahu. Pan Jiří Kropáč se zabýval řešením konkrétní úlohy zapadající do rámce výzkumného záměru pracoviště. Jeho úkolem bylo na základě bilance konkrétního zařízení určit podíl tepla předaného v sekundární komoře spalovny tuhých komunálních odpadů. Diplomant sestavil přehledný simulační model v prostředí MS Excel a ten následně použil pro analýzu dat získaných z provozu předmětného zařízení a nezbytné simulace. Práci s literaturou hodnotím jako dobrou s ohledem na menší počet publikací a jejich strukturu. Přístup diplomanta k řešení diplomové práce hodnotím jako výborný. Diplomant prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce. Velmi kladně hodnotím jeho schopnost formulovat závěry ze získaných výsledků výpočtů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Bébar, Ladislav

Cílem práce bylo sestavit bilanční model termického bloku spalovny tuhých odpadů a bloku pro kogenerační využití tepla vznikajících spalin a na základě reálných provozních dat stanovit velikost tepla předávaného v dohořívací komoře teplosměnnému systému pro výrobu páry. Stěžejním úsekem je vyjádření materiálové a tepelné bilance aparátové soustavy „ spalovací rošt – dohoř. komora - kotel". Byla formulována hmotnostní a energetická bilance pro stranu spalin a pro výrobu přehřáté páry (soustava algebraitských rovnic v 3.3 a 3.4). K některým formulacím mám formální připomínky a upozorňuji na nejistoty, které mohou přesnost výpočtu ovlivnit (hlavně teplota spalin na stupu do kotle, průtok spalin zohledňující přisávání vzduchu). Nicméně konstatuji, že diplomová práce pana Jiřího Kropáče úplně splnila zadání. Poukazuji na některé drobné nedostatky formálního charakteru, z nichž vyjímám: Str.17: V rovnicích (3.17 až 3.21)musí být teplota v [K].Vlastní výpočet je však takto proveden. Str.18:Koeficienty mocninového rozvoje mají rozměr a tabulky 3.1 a 3.2. se téměř opakují. Str.18:Vztah (3.25)není zcela korektní. Str.20:Vztah (3.37)- celkové množství spalin je v [mN3/h] Str. 21,23: (3.39)-Měrná entalpie složek v [kJ/mN3]. Týká se i(3.41),(3.43),(3.44). Str.24:Průtoky spalin a vzduchu v rovnicích (3.47) a(3.48) v [mN3/h]. str.37:Kolísání průměrné výhřevnosti odpadů bych spíše přisuzoval vyšší vlhkosti směsného odpadu, která v letních měsících je logicky nižší. Str.41: Je volena příliš nízká teplota vody ve vodním uzávěru, rovněž průměrná teplota nepředehř. sek. vzduchu i přisávaného vzduchu (20°C) je vyšší než odpovídá reál.podmínkám. Tep.ztráty v sek.komoře 6 % i tep.ztr.kotle 6 % považuji za nadhodnocené. Str.52 Literatura [8] nemá uvedeno ISBN, které je: 3-540-44100-X

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 12646