OTTO, K. Architektonická studie objektů (provozně-technických a sportovně-společenských) brněnského letiště Medlánky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Žalmanová, Petra

Diplomovou práci hodnotím, dle klasifikační stupnice ECTS A 90.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Architektonická studie letištních objektů v Brně -Medlánkách je diplomantem velmi dobře propracovaná, jak po stránce ideové, tak co do provozních schémat, nezbytných pro bezpečný ale výrazně specifický provoz . Na základě mnoha odborných rozprav a konzultací diplomant navrhl soubor provozních objektů, které umožňují naplnění stávajících, ale zejména i budoucích požadavků na funkci letiště. Velmi důsledně zpracoval analýzy a následně návrh velmi různorodých staveb, jejichž jednotícím faktorem je bezpečný provoz, ale i možnost společenského uplatnění a zhodnocení letiště jako celku, zejména ve vazbě na městskou část Brna – Medlánky. Student Bc.Karel Otto pracoval celou dobu velmi zodpovědně a vypracoval velmi kvalitní diplomovou práci po stránce obsahové, architektonické, tak i prezentační.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Matoušková, Petra

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení B89. Práce dokládá schopnost autora uplatnit se v profesi. Je nutné ocenit odvážnou šíři záběru a podání jasného důkazu komplexní architektonické vize /od urbanismu po detail/ při komplexním řešení projektu

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Bakalář Karel Otto měl úkol zpracovat ve své diplomové práci náročné téma řešení objektů stávajícího sportovního letiště Brno – Medlánky. Po pečlivé analýze /typologie leteckého provozu sportovních letišť, místní šetření na medláneckém letišti, četné konzultace s leteckými odborníky a architekty/ dospěl řešitel k závěru, že dnes se celý areál ocitá provozně i bezpečnostně ve slepé uličce a je nutné navrhnout jeho celkovou revitalizaci a přestavbu podle potřeb moderního sportovního létání a společenského využití v budoucnosti. S tímto závěrem mohu pouze souhlasit s konstatováním, že si tím ovšem bakalář K. Otto vytýčil obrovský rozsah práce od základního přehodnocení a změny urbanismu komplexu letiště, přes návrhy jednotlivých solitérních objektů až po úroveň designu interiérového prvku a architektonického detailu. Z tohoto pohledu je nutné ocenit odvážnou šíři jeho nadhledu a podání jasného důkazu komplexní a nekompromisní architektonické vize autora. Nový urbanistický koncept precizně vymezuje dvě zásadní funkce areálu – hlavní funkci /sportovní letectví, jeho organizace a servisní zázemí/ a funkci společensky-doprovodnou a komerční /pobyt, relaxace a konání společenských akcí/. Odděluje hlavní vstup od služebního vjezdu a od něj odvíjí dvě nové organizační osy areálu – osu pro pěší „A“, která vede přímo do centra dění, a osu obslužnou „B“. Takto logicky vytváří nové uspořádání, kdy se nekříží provoz aut, letadel a chodců. Dále jsou nově vytvořeny prostory „velkého náměstí“ – centra letadel a „malého náměstí“ – společenského místa, které prostorově rozvíjí pěší osu „A“. Návrh využívá přirozeného terénního zlomu pro umístění řídící věže coby kontrapunktu osy a symbolického uzavření veřejného prostoru vyhlídkovým „nábřežím“. Benzínová stanice je přesunuta do nové bezpečné polohy a mění se pozice hangárů pro motorové a bezmotorové létání, aby se nekřížily zóny pohybu.
Provozní řešení B Diplomový projekt nabízí dispoziční řešení čtyř vybraných, nově navržených objektů – kavárny, aeroklubu, řídící věže a hangáru A. Odbytový prostor „café“ se stravováním je multifunkční a příjemně variabilní. Drobným nedostatkem je malá prostorově-funkční velikost baru. Navazuje bohatě dimenzovaný prostor kuchyně a zázemí pro klienty i personál. Významným prostorotvorným prvkem kavárny je panoramatický výhled do atraktivního letového prostoru. Budova aeroklubu je komplexně vyřešena s logickým uspořádáním funkcí, které nabízí multifunkční využití při různých typech leteckých a společenských akcí. Řídící věž má u sportovních letišť statut stanoviště ASIS, nemá svoji řízenou oblast, ale jen řízenou informační zónu, podává letcům informace po rádiu a nahrává. Letiště Medlánky se nachází na hranici řízené oblasti letiště Brno – Tuřany. Pro funkci řídícího stanoviště proto stačí nižší objekt. Přesto je však pro obsluhu věže velmi důležitý snadný přístup a tepelná a světelná pohoda pracoviště řízení. Zde cítím rezervu návrhu – lehké nadřazení designu a konstrukce věže na úkor pohody pracoviště. V praxi by jistě došlo k dalšímu prostorovému vývoji věže ve spolupráci s odborníky. Hangár „A“ je navržen jako vysoce funkční objekt, který umožňuje servis strojů, bezkolizní pobyt návštěvníků a také vymezuje jeden sektor pro potřeby leteckých modelářů. Prostor je účelný, technicky sofistikovaný a variabilní.
Architektonické řešení B Architektonický koncept vyzdvihuje na první místo charakter a účelnost, odvozené od podstaty místa – „létání a letadlo – stroj“. Při návrhu jednotlivých objektů pracuje autor s aerodynamickým tvaroslovím a vychází také konstrukčně z principu konstrukce letadel. Objekty prioritně spojené s létáním jsou designově sjednoceny barevně – přepis červenobílé letištní šachovnice na fasádách budov. Budovy zázemí jsou umírněné jednopodlažní ortogonální objekty, kterým je vymezena barevnost bílá, stříbrná a tmavě modrá, prolínající se z exteriéru do interiéru budov. Sympatická je forma a funkční symbolika budovy „café“ coby srdce leteckého areálu.
Technicko konstrukční řešení A Konstrukční řešení budov vychází logicky z principu konstrukce letadel, používá kombinaci moderních ocelových a hliníkových konstrukcí s klasickými stavebními postupy. Některé konstrukční principy jsou odvážné /visutý středový ocelový nosník kavárny/, ale jsou realizace schopné.
Formální úroveň B Grafické zpracování je na dobré úrovni. Menší nedostatky jsou v úrovni 3D vizualizace a v barevném provedení tisku, který nevyužívá plně atraktivity dané barevností návrhu. V půdorysech místy chybí zakreslení komínových průduchů a promítnutí anglických dvorků do půdorysu suterénu.
Navrhovaná známka
B
Body
89

Otázky

eVSKP id 64413