RYPL ŽABČÍKOVÁ, A. Valašská identita v objektech drobné architektury [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Mléčka, Jan

Ada Žabčíková se ve své diplomové práci vrací na rodné Valašsko. Uceleným souborem objektů drobné architektury navazuje na místní přerušenou kontinuitu a v novodobé podobě propůjčuje místům konkrétní jména. Propojuje tak tradiční síť strážných ohňů se zaprášeným pološerem ústně tradovaných příběhů a do krajiny přetvářené množstvím životních osudů znovu navrací soudobého člověka v bezprostředním prožívání vlastní přítomnosti. Obnovuje vztah člověka a krajiny. Žabčíková se nenechává strhnout do lákavé polohy kantorského mentorování či mesianistické záchrany umírající místní identity, ale v tichu a pokoře naslouchá, doprovází utváření další generační vrstvy valašské krajiny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A soustavný, tvůrčí s velkou mírou osobního nasazení
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Mrva, Kamil

Formální úroveň této diplomová práce je velmi dobrá. Grafická úroveň je přesvědčivá. Analýza, koncept, prezentace řešení je na vysoké úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Diplomová práce řeší území Valašska, řeší vztah hodnoty krajiny a drobné architektury. Urbanistické řešení a samotný koncept je důležitým diplomní práce. Studentka kladl důraz na analýzu místa, na historickou i současnou situaci v krajině. Je zpracována důkladná analytická část pro danou práci
Architektonické řešení A Studentka pochází z Valašska, zná důvěrně daný kraj. Koncept diplomní práce je založen na doplnění nových funkcí ve volné krajině. Architektonické řešení vychází z tradic místa, je kladen důraz na drobné měřítko a detail daných staveb. Dispozice jsou přehledně prezentovány na výkresech.
Provozní řešení B Diplomová práce se obtížně hodnotí z pozice provozního řešení. Provozní řešení zde může být zároveň koncepční a urbanistické řešení. Stavba většího charakteru je amfiteátr se zázemím. Pod pódiem se nachází zázemí pro učinkující. Zde je diskutabilní vstup ze šatny do společné umývárny. Sociální zázemí pro veřejnost je samostatně navrženo mimo podium. Jedná se o dva objekty, wc muži a wc ženy. Jednoduché řešení u takových dřevostaveb umožňuje změnu v závislosti na budoucích potřebách
Technicko konstrukční řešení B Konstrukční řešení je znázorněno na samostatných výkresech. Je použito tradičních materiálů daného regionu. Většinou se jedná o dřevostavby, fošínkové konstrukce. V diplomní práci jsou znázorněny i způsoby kotvení prvků. Skladba B u stěny pokladny amfiteátru je diskutabilní – deska Hotaflex 100mm a Knauf insulation 160mm – dohromady 260mm tepelné izolace.
Formální úroveň A Formální úroveň této diplomová práce je velmi dobrá. Grafická úroveň je přesvědčivá. Analýza, koncept, prezentace řešení je na vysoké úrovni.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 64424