RYSKOVÁ, D. Analýza vybrané firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanušová, Helena

Při obhajobě dopopručuji zodpovědět následující otázky: 1. Realizaci kterého z vašich návrhů považujete pro Medirol s.r.o. za nejdůležitější a proč 2. Jak lze zefektivnit IS Medirolu s.r.o.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vejvalková, Tereza

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 63600