STARÝ, V. Analýza teplotních dějů uvnitř článku olověného akumulátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Křivík, Petr

Student Bc. Viktor Starý se ve své práci zabývá studiem teplotních změn vnitřních částí článku olověného akumulátoru během vybíjení a nabíjení. Vzrůst teploty olověného akumulátoru hraje významnou roli během provozu olověného akumulátoru a ovlivňuje jeho užitné vlastnosti. Student provedl veškeré experimentální práce na pracovišti elektrochemických zdrojů ústavu elektrotechnologie FEKT, zařízení a podmínky měření přizpůsobil přístrojovému vybavení a možnostem pracoviště. Na základě výsledků experimentů zpracoval diplomovou práci v rozsahu 47 stran včetně seznamu použité literatury. Teoretická část zahrnuje rozdělení, princip činnosti a konstrukci olověných akumulátorů. Nakonec jsou popsány jednotlivé druhy tepel, podílejících se na teplotních změnách probíhajících při nabíjení a vybíjení olověného akumulátoru včetně konkrétních výpočtů na zvoleném příkladu. Praktická část práce je věnována popisu několika experimentů, kdy byl pokusný článek cyklován zvoleným režimem s podrobnou analýzou výsledků teplotních změn v jednotlivých částech článku. Požadavky zadání student splnil v plném rozsahu, v práci postupoval se zájmem o zpracovávanou problematiku, k řešení problémů přistupoval samostatně. Práce je sepsána přehledně, její vnější úprava a grafická část jsou na dobré úrovni. Odborná úroveň odpovídá znalostem získaným v daném oboru. Předložená práce a její zpracování splňují všechny požadavky kladené na diplomovou práci. Práce přináší nové poznatky do oblasti analýzy tepelných dějů probíhajících v článcích olověného akumulátoru. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Vaněk, Jiří

Student se ve své práci, zadané ústavem elektrotechnologie FEKT VUT v Brně, zabývá problematikou tepelných dějů v elektrotechnických systémech se zaměřením na olověné akumulátory. Práce je zpracována v rozsahu 47 stran včetně seznamu použité literatury, seznamu zkratek, obrázků a tabulek. Práce je rozčleněna do čtyř kapitol. V první kapitole se student zabývá úvodem do problematiky elektrochemických zdrojů proudu a v následující kapitole podrobnějším rozborem principu a strukturou olověného akumulátoru. V praktické části student popisuje výrobu experimentální elektrody, provádí výpočet tepelných změn olověného akumulátoru a popisuje výsledky samotného experimentu. Práci lze vytknout občasné nelogické členění kapitol, kdy teplotní čidlo T100 je popisováno v kapitole věnované teorii olověného akumulátoru a teoretický výpočet tepelných změn olověného akumulátoru je zařazen až za přípravu experimentu, kde tato problematika by si zasloužila vlastní hlavní kapitolu. Dále pak opakování se kapitoly popisující dělení akumulátorů podle technologie (kapitola 1.3 a 2.4), stejné materiálové konstanty emisního poměru a měrné tepelné vodivosti (str. 14), způsob vypočítání objemu složek směsi induliny (tab. 3-1), protože v celkovém objemu byla použita čtvrtina připravované směsi, a hlavně opomenutí započítání záporného znaménka ve výpočtech na straně 20. Dále v teoretickém výpočtu přílišné zjednodušení výpočtu Joulového tepla konstantním proudem a zároveň neměnným napětím, které pak v experimentální části dosahuje vyšší hodnoty. Praktické části lze vytknout nestabilitu teploty okolí (projev denního cyklu topení místnosti), která byla pravděpodobně způsobena špatnou tepelnou izolací experimentálního systému. Přes tyto výtky odborná úroveň práce odpovídá znalostem získaným v daném oboru magisterského studijního programu a předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci a zadání diplomové práce bylo splněno. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou B.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 66857