KOUŘIL, J. Biomechanická studie zápěstí horní končetiny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Florian, Zdeněk

Bc. Jan Kouřil ve své diplomové práci s názvem „Biomechanická studie zápěstí horní končetiny,“ splnil všechny cíle zadání. Práce patří do oblasti biomechaniky ruky. Je jednou z prvních prací řešených z této problémové oblasti na ÚMTMB. Diplomová práce je vhodně strukturovaná s respektováním systémového přístupu. K vytvoření výpočtového modelu a provedení řešení, diplomant velmi dobře zvládl výpočtový systém Ansys. Řešení biomechanických problémů z oblasti zápěstí ruky člověka je náročné především na vytvoření modelu vazeb a modelu zatížení. Především modelu vazeb diplomant věnoval velkou pozornost. Obdobně jako u jiných biomechanických problémů ruky je také v případě deformačně-napěťového řešení zápěstí značně obtížná prezentace a analýza výsledků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Marcián, Petr

Předložená diplomová práce v délce 63 stran se zabývá problematikou z oblasti svalově kosterní biomechaniky. Práce je zaměřena na aktuální téma v klinické praxi a to řešení zápěstí horní končetiny ve fyziologickém stavu. Práce je vhodně strukturována a je řešena systémovým přístupem. V úvodních kapitolách se autor zabývá nutností řešení této práce a jasně formuluje problém a cíle řešení, kterých má být dosaženo. Dále autor práce provedl rešeršní studii především zahraničních odborných článků uveřejněných v prestižních časopisech zabývajících se výpočtovým modelováním obdobného problému. V práci je podrobně popsána anatomie a morfologie zápěstí. Vlastní problematika deformačně napěťové analýzy je řešena výpočtovým modelováním. Autor se tedy věnuje v následujících kapitolách tvorbě výpočtového modelu. Jako vstupy využívá CT snímky, z nichž vytváří poměrně složitý model geometrie čítající 14 kostí. Dále popisuje model vazeb a zatížení. K řešení je použit konečno-prvkový software ANSYS Workbench. V poslední kapitole provádí autor prezentaci výsledků posuvů, hlavních napětí a redukovaného přetvoření. Při analýze přetvoření vychází z Frostovy hypotézy. Práce je psaná pečlivě a srozumitelně s minimálními překlepy. K zvýšení srozumitelnosti by přispěl detailní popis prvků v grafických výstupech souvisejících s výpočtovým modelem. Autor všechny předem formulované cíle zadání splnil. Navrhuji hodnocení práce B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 63653