ŠILAR, J. Aerodynamické parametry nákladních vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Hejtmánek, Petr

Bakalářská práce detailně rozebírá varianty snižování aerodynamického odporu nákladních vozidel, zejména u tahačů s návěsem. V práci je popsáno velké množství konstrukčních opatření snižujících odpor nákladních vozidel, účinnost jednotlivých prvků je navíc ohodnocena pomocí úspory paliva, kterou dané opatření přináší. Všechny zadané cíle práce byly splněny, pouze analýza hodnot koeficientů odporu u nákladních vozidel mohla být hlubší. Student pracoval pečlivě a svědomitě, veškerá doporučení a připomínky byly do bakalářské práce vhodně doplněny. Práce je uspořádána celkem logicky, grafická i stylistická úprava je dobrá. Jedinou výtku tak lze nalézt v jazykové stránce textu projevující se nejednoznačností některých formulací.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vančura, Jan

Bakalářská práce je zaměřená na oblast aerodynamických vlastností nákladních vozidel. V úvodu práce jsou představeny základní principy z oblasti proudění ve vztahu k danému tématu. Na tuto část dále navazuje obecný popis metod zjišťování aerodynamických vlastností vozidel. Stěžejní část práce je pak tvořena přehledem vlivu jednotlivých částí (a jejich konstrukčních řešení) seskupení tahač – návěs na aerodynamický odpor s ohledem na snížení spotřeby paliva. Práce je zpracována přehledně, jednotlivé kapitoly mají logické řazení. Vzhledem k tomu, že se jedná o bakalářskou práci rešeršního typu, nebylo některé kategorie možné hodnotit.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 63659