LUŽNÝ, V. Reálné dělení nemovitostí - multifunkčního objektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Šmahel, Milan

Předložená diplomová práce splnila zadané cíle, po teoretické, odborné, grafické a formální stránce byla vypracována na požadované, zadanému tématu odpovídající úrovni. Její teoretické i praktické výsledky jsou přínosem a je lze do jisté míry využít i v současné znalecké praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Cíle diplomové práce na zadané téma byly splněny.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B Teoretická část byla zpracována na základě studia podkladů v potřebném rozsahu tak, aby zajistila podstatné informace důležité k pochopení a vypracování analytické části.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B Analytická část byla zpracována na základě teoretické části a konzultací s vedoucím práce v potřebném rozsahu tak, aby zajistila podklady pro splnění zadaných cílů.
Odborná úroveň diplomové práce A Odborná úroveň je odpovídající a dokazuje, že se zpracovatel sám zadanou problematikou podrobněji zabýval a že ji pochopil natolik, aby mohl úspěšně řešit zadané úkoly.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Současná ekonomická situace sebou přináší i mnohé problémy, které mohou mít v některých případech za následek i nutnost vypořádání spoluvlastnictví pomocí reálného rozdělení nemovitosti. Vzhledem k této situaci, je vhodné se problematikou reálného dělení nemovitostí podrobněji zabývat a to jak po teoretické stránce, tak po praktické stránce což tato práce splnila. Její teoretické i praktické výsledky lze v současné znalecké praxi využít.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A Citace literatury použité v práci i přehled literatury jsou v souladu s platnou legislativou.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Odborná jazyková úroveň i grafická úprava práce jsou na velmi dobré úrovni.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dittrichová, Lenka

Práci doporučuji k obhajobě, zvolený přístup k řešení, to je odborné pojmy a formulace, je na dobré úrovni, kdy zejména texty jsou uspořádány logicky a přehledně. Předložená práce je zpracována na dobré úrovni k zorientování se v problematice reálného dělení staveb.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení A
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 63645