VACEK, J. Analýza teplotních polí palivových elementů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Šen, Hugo

Bakalářskou práci student zpracoval v rozsahu a úrovni, která odpovídá požadavkům zadání a víceméně také představám vedoucího závěrečné práce. Na svěřeném úkolu pracoval samostatně; prokázal schopnost nastudovat potřebnou teorii přenosu tepla, odvodit potřebné rovnice a vhodně je prakticky použít. Práci proto doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Martinec, Jiří

Student v bakalářské práci zpracoval problematiku teplotních profilů palivových elementů používaných v jaderných elektrárnách. V práci formálně splnil všechny požadované cíle s vynikající kvalitou. Práce je srozumitelná a dobře logicky zpracovaná. Student se zabývá problematikou pro jednotlivé, předem definované provozní stavy, které jsou v případě analýzy teplotního profilu palivového elementu určující. Práci rozdělil na část teoretickou, ve které definuje všechny nezbytné vztahy dále používané, a praktickou, která se zabývá přímo stanovováním teplot v radiálním směru palivového elementu. Analytické výsledky vhodně srovnal s numerickým řešením. V závěru práce student dobře vyhodnotil získané výsledky a dokázal z nich analyzovat zásadní informace pro další použití. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 63636