PALÁN, D. Explosivní tváření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Peterková, Eva

Rozsah a provedení práce odpovídá stanovenému zadání. Student v průběhu řešení pracoval samostatně. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dohnal, Ivo

Bakalářská práce je zpracovaná na velmi dobré grafické úrovni a nevyskytují se v ní žádné gramatické chyby. Na str. 19 autor píše o inertních plynech. Některé příklady plynů, které tu uvádí ovšem mezi inertní plyny nepatří. Z pohledu stanovených cílů, práce splňuje daná kritéria. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 63624