RYBA, I. Analyzátor průběhu proudu výkonovou LED [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Šebesta, Jiří

Cílem bakalářské práce byl návrh, realizace a ověření jednoduchého analyzátoru impulsního proudu výkonovou LED diodou pro rychlé testování při sériové výrobě. Analyzátor by měl provést velmi rychlé určení maximálního proudu, minimálního proudu, střídy a kmitočtu proudu LED diodou. Student zadané téma konzultoval sporadicky. Navrhl zapojení měřicího systému s mikrokontrolérem a znakovým displejem, na kterém by se zobrazovaly požadované změřené parametry. Pro návrh analogové části provedl simulace v PSpice. Tuto část systému i prakticky testoval osciloskopickým měřením. Z obrázku 2.11 je však zřejmé, že v obvodech dochází k saturaci měřicího signálu a nelze tedy předpokládat správnou funkčnost celého analyzátoru. Bohužel příčiny nelze dále analyzovat, neboť popis oscilogramu je vágní a nejasný. Dále je v práci popisán firmware mikrokontroléru, zařazení zdrojového kódu přímo do textu je poněkud nezvyklé. Zcela však chybí měření a specifikace dosažených parametrů analyzátoru především z hlediska chyb měření. V závěru je pouze konstatováno, že nějaké chyby měření zde jsou. Textová část práce je na dobré úrovni, chybí však řada doplňujících dat a obsahuje stylistické a terminologické chyby.

Navrhovaná známka
D
Body
60

Posudek oponenta

Vochyán,, Josef

Student měl za úkol vytvořit přípravek analyzující parametry typického průběhu proudu skrz výkonovou LED a prověřit jeho parametry. Teoreticky popsal parametry LED a možnosti měření I_LED. V textu jsou místy nepřesnosti, zejména chybí alespoň obecný obrázek s popisem tvaru I_LED, který je obvykle generován spínaným měničem. Na základě toho by byl další postup návrhu logičtější. Vybraný proudový snímač není přímo porovnán s parametry dalších možných, což by lépe potvrdilo vhodnost či nutnost využití právě daného typu. Oceňuji snahu porovnat simulaci tvarovací části obvodu s výsledky měření. Bohužel ale bez dostatečného komentáře. Další kroky od celkového schématu přes návrh DPS, napsání SW a mechanickou konstrukci vypadají nadějně, chybí ale zásadní finální krok - otestování korektní funkčnosti a parametrů zařízení na skutečných proudech skrz LED, či alespoň reprezentativních signálech podobného průběhu. Takto bohužel zůstává závěrečná fáze úkolu nenaplněna a celková úspěšnost konstrukce v oblasti teorie.

Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 65828