KERNDL, M. Automatický systém pro sledování polohy pohybujících se objektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Šteffan, Pavel

Student Bc. Michal Kerndl vypracoval diplomovou práci na téma „Automatický systém pro sledování polohy pohybujících se objektů“. Cílem práce byla realizace funkčního zařízení, jehož polohu bude možné sledovat přes webový prohlížeč, pokud se zařízení pohybuje ve vymezeném prostoru je jeho poloha uživateli sdělena na vyžádání, pokud se zařízení dostane za vymezené hranice, automaticky informuje uživatele. Práce je členěna přehledně a doplněna názornými ilustračními obrázky. Při řešení student prokázal své odborné znalosti, dobře se orientuje v dané problematice. Nedílnou součástí návrhu je také softwarové vybavení, které umožňuje ovládání realizovaného zařízení. K řešení dané problematiky mohl student přistupovat zodpovědněji, a s větším časovým předstihem. Student sám navrhoval možná řešení vzniklých problémů. Jeho řešení je přínosné a je možné jej dále rozšiřovat. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Macháň, Ladislav

Cílem diplomové práce bylo navrhnout a realizovat zařízení, které umožní zaznamenávat polohu pomocí systému GPS a tu dále předávat pomocí datových služeb sítě GSM do databáze, která zajistí možnost sledovat pozici zařízení on-line. Základní funkce zařízení měla být doplněna o možnost definice sektoru povoleného pohybu a zasílání varovných SMS v případě, že se zařízení ocitne mimo definovaný prostor. Úkoly definované v zadání práce vyžadují důkladné prostudování problematiky funkce systému GPS, datových služeb sítě GSM, návrhu a konstrukce mikroelektronického zařízení a vývoje software pro řídicí mikrokontrolér. Student všechny úkoly splnil a vytvořil tak plně funkční zařízení, které splňuje všechny požadované parametry. Po formální stránce působí práce dojmem pečlivého zpracování. Struktura práce odpovídá požadavkům na vypracování diplomové práce. Jediné, co bych práci vytknul, jsou místy nepřesné termíny (zaměňování pojmu mikroprocesor a mikrokontrolér, pojem LDO konvertor, apod.). Domnívám se, že student během řešení diplomové práce odvedl kus dobré práce. Až na drobné formální nedostatky nemám práci co vytknout.

Navrhovaná známka
A
Body
96

Otázky

eVSKP id 66848