FRIEDL, M. Syntéza moderních struktur kmitočtových filtrů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedláček, Jiří

Dizertant Martin Friedl přistupoval k řešení disertační práce velmi svědomitě a iniciativně. Aktivně prostudoval řadu rozsáhlých materiálů potřebných k řešení uvedeené problematiky. Pomocí matematického modelování analyzoval nově navržené postupy optimalizace aktivních syntetických prvků a z nich plynoucí teoretické závěry poté ověřoval pomocí měření vlastností realizovaných vzorků kmitočtových filtrů. Při své práci postupoval samostatně, cílevědomě a systematicky a využil jak širokých teoretických znalostí, tak i praktických zkušeností s návrhem a měřením realizovaných vzorků. Jeho závěry a nově navržené postupy optimalizace syntézy aktivních filtrů mohou přispět k dalšímu rozvoji vědního oboru a aktuální problematiky syntézy obvodů. Při řešení práce dizertant prokázal dobrou vědeckou erudici a schopnost samostatné tvůrčí práce.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hájek, Karel

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

Brančík, Lubomír

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

eVSKP id 72383