KONEČNÝ, O. Aplikace pro zpracování CT/MRI snímků s podporou tvorby 3D geometrie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Horák, Karel

Student podle zadání vytvořil aplikaci pro zpracování biomedicínských snímků ze systémů CT a MRI s podporou tvorby 3D geometrie. Zadání práce bylo motivováno požadavky externího pracoviště a pravděpodobně i z tohoto důvodu nebyla konzultační činnosti příliš častá. Uchazeč vytvořil funkční aplikaci, nicméně dokument bakalářské práce samotný představuje spíše strohou technickou příručku, než ucelený text kvalifikační práce. Bylo by nanejvýš vhodné v textu práce více svázat teoretický popis použitých metod zpracování obrazu s funkcionalitami aplikace. Vzhledem k reálně vytvořené aplikaci lze těžiště zadání práce považovat za splněné a doporučit ji k obhajobě před komisí. Hodnotím stupněm C.

Navrhovaná známka
C
Body
74

Posudek oponenta

Richter, Miloslav

Zadání je možno brát jako náročné. V první části práce jsou shrnuty zdroje dat pro 3D zobrazování v medicíně.V druhé části práce jsou zpracovány základní nástroje pro zpracování disktrétních dat a zpracování obrazu. Tyto úvodní části mají odpovídající rozsah a kvalitu. Výběr metod, které bude nutné použít při praktickém zpracování je správný. V textové části chybí část popisující vlastní práci studenta na konkrétnější úrovni. Je zde sice popis grafického ovládání programu, který je správně součástí textu, nikoli však dostatečnou. Důležitější součástí práce by měla být vlastní realizace algoritmů, jejichž popis zcela chybí. Formát DICOM ani STL nejsou v textu popsány na takové úrovni aby podle nich bylo možno napsat funkční program pro jejich načtení či uložení. V textové části tedy chybí nejdůležitější část týkající se vlastní práce studenta. Nevhodná je práce s citacemi. U obrázku na str 23 patrně chybí zdroj. U často odkazované literatury [14] chybí uvést, že se jedná o článek ve sborníku EEICT. Jedná se o článek bakaláře a většinou jsou z něj pouze vykopírované věty, které nejsou uvedeny uvozovkami. Praktická část zadání je splněna do té míry, že na CD je program, který z větší části plní podmínky zadání. Program po spuštění hlásil chyby při zpracování tlačítek a některé z voleb (tlačítka, ikony) nereagovaly na podněty myši. To může být zapříčiněno různými verzemi MATLABu, nebo chybějícími nebo staršími knihovnami - bohužel údaj o těchto informacích není nikde uveden. Při bližším pohledu většina přiloženého kódu vypadá jako kód standardní knihovny MATLABu. Není proto jasné, která část je vlastní prací bakaláře, a která část je převzatá či upravená. Podle popisu programu v textové části práce se nelze orientovat, protože je to spíše stručný návod pro znalé, než dokumentace. K vlastnímu programu zde není napsáno jakou má strukturu, jaké funkce s jakými parametry, návaznost funcí na GUI ... U možnosti výběru úprav v GUI není uvedeno pořadí v jakém jsou odpovídající úpravy (funkce nad obrazem) prováděny. Nenašel jsem například možnost uložení do GIF, které je v zadání požadované, není jasná činnost tlačítka "Light" při zobrazení formátu STL. Vzhledem k uvedeným skutečnostem navrhuji klasifikaci D - uspokojivě.

Navrhovaná známka
D
Body
60

Otázky

eVSKP id 66826