OBRTEL, G. Marketingový mix vybrané firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Schüller, David

Práce je na velmi dobré úrovni. Cíl práce byl naplněn

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Navrhovaná opatření jsou v souladu s cílem práce. Cíl práce byl naplněn.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Autor použil adekvátní techniky a metody pro sběr a analýzu dat.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Autor velmi dobře inerpretuje zjištěné skutečnosti z provedených analýz a vlastního výzkumu.
Praktická využitelnost výsledků B Použitelnost navrhovaných řešení je velmi dobrá. Návrhová část obsahuje časové i finanční hledisko.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Autor používá odborný jazyk na dobré úrovni. Některé formulace by bylo vhodné formulovat adekvátněji (např. na str. 53 první věta v části 3.1.1). Uspořádání práce je v pořádku.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Počet použitých odborných zdrojů je velmi dobrý. Citační norma je dodržena.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Císek, Jan

Gabriel Obrtel pravidelně navštěvoval naši firmu a ytvořil práci, která skutečně analyzuje a vyhodnocuje marketingový mix naší frmy. Zejména oceňuji SLEPTE analýzu, která patří k podceňovaným, ale důležitým nástrojům pro tvorbu business plánu. Navrhovaná opatření jsou strukturálně správná a obhajitelná. Předpokládané finanční náklady jsou významně podceněny, ale odpovídají míře znalostí získané studentem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 66824