SMATANA, T. Hladinoměr s bezdrátovým přenosem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Szabó, Zoltán

Student se seznámil s problematikou měření hladiny kapalin a bezdrátovým přenosem dat. Prostudoval relevantní literaturu pro různé metody měření hladiny kapalin a vybral nejvhodnější řešení pro danou problematiku. Prokázal znalosti v oblasti programování mikrokontrolérů a konstruování elektrických zařízení. Navrhl a realizoval funkční vzorek pro měření hladiny kapalin s bezdrátovým přenosem. Realizovaný přístroj experimentálně ověřil. Návrh, realizaci, oživění a testování zařízení v práci řádně popsal. Požadavky zadání splnil, v práci postupoval samostatně a se zájmem o zpracovávanou problematiku. Z hlediska formálního je práce na výborné úrovni. Dosažené výsledky a celkový přístup studenta k řešení práce hodnotím pozitivně.

Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Friedl, Martin

Student Tomáš Smatana ve své bakalářské práci navrhl a zrealizoval hladinoměr s odporovým spínačem. Zvládl dobře problematiku celého návrhu a rovněž konstrukci celého zařízení, kde prokázal své teoretické znalosti a dovednosti. I přes nefunkční bezdrátovou komunikaci hodnotím tuto práci jako velmi zdařilou. Předložená práce je až na několik formálních drobností a špatnou kvalitu obrázku v příloze A1 sepsána přehledně a s grafickým zpracováním na velmi dobré úrovni. Uvedená práce a její zpracování splňují všechny požadavky kladené na bakalářskou práci, kterou tímto doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 65812