VAVERKA, J. Návrh modernizace výrobního procesu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Pro uskutečnění myšlenky modernizace výrobního procesu si autor vybral odpovídající prostředí strojírenské firmy. Vytipovaná součást odpovídá střední složitosti, její funkčnost a konstrukce je z tohoto pohledu rozebrána. Stávající zázemí firmy určuje možnosti výroby. Nad tímto se autor zamýšlí a snaží se obnovit strojový park firmy, kdy navrhuje využití perspektivních strojů. Toto dokládá technologickou dokumentací, se zahrnutím technicko-ekonomických parametrů. Diskuzní úvaha a závěr předkládají výsledky modernizace.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dvořák, Jaromír

Autor se ve své práci zabývá modernizací výrobního procesu na konkrétní strojní součásti a tento je zpracován ve dvou variantách. Obě varianty jsou porovnávány s původním strojním vybavením a technologickým postupem ve třech kritériích (strojní čas, spotřeba el. energie a zastavěná plocha), autor úspěšně vyhodnocuje vhodnost použití jednotlivých navržených strojů a technologických postupů a jejich přínos výrobnímu procesu. Práce je zpracována pečlivě a může posloužit dané firmě jako vodítko při rozhodování o modernizaci strojového vybavení, chybí mi zde ovšem ekonomické hledisko, které v dnešní době hraje významnou roli.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 64733