VODÁK, J. Návrh a realizace mobilní aplikace pro zařízení iPhone [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Dydowicz, Petr

Práci jsem od začátku hodnotil pro nápad a vlastní realizaci stupněm "A". Bohužel, kvůli některým formálním nedostatkům jsem nucen snížit hodnocení o jeden stupeň, přestože se mi osobně práce velice líbí a to nejen pro její uplatnění v praxi, ale i pro její další možný rozvoj na jiných platformách mobilních zařízení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Šmíd, Lubomír

Autor velice vhodným způsobem analyzoval proces vývoje mobilní aplikace s praktickou ukázkou a nasazením do reálného prostředí. Cíl práce byl jednoznačně naplněn.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 64731