VLACH, O. Zhodnocení firmy Areall, s.r.o. a návrh informačního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Dydowicz, Petr

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací D
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Sochorová, Blanka

V bakalářské práci pana Ondřeje Vlacha byla vhodně zvolena struktura i její následné rozpracování. Další velké plus práce byly velmi vhodně zvolené přehledné tabulky a grafická zobrazení. Činily tak text rychle srozumitelným. Grafy a tabulky volil pan Vlach v adekvátní míře odpovídající textu. Cíl práce splněn. Vyhodnocení bylo provedeno na základě teoretických zdrojů aplikovaných na stávající IS společnosti. Vyhodnocení na základě praxe z jiných subjektů obdobného oboru podnikání bych uvítala více. Je to ale problém nedostupnosti těchto dat. Pan Vlach provedl vyhodnocení IS pro naši společnost na základě teorie velmi dobře. Více bych se ale zaměřila na popis a hlavně funkci nově navrženého IS i nabídky těchto IS na současném trhu. Vedení společnosti Areall by tak mělo pádnější důvody k rozhodnutí o pořízení doporučeného nového IS. Praktická využitelnost výsledků pro společnost Areall - pravděpodobnost se pohybuje v rozmezí 70 až 80%.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 64729