GOFROŇ, V. Použití Peltierova článku pro řízení teploty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Houška, Pavel

Student k řešení práce přistupoval aktivně, samostatně a zodpovědně. Nad rámec zadání práce provedl experimentální zjištění chovávání Peltierových článků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Andrš, Ondřej

Předložená práce se zabývá možnostmi použití Peltierova článku pro řízení teploty v termokomoře. V dobře zpracované rešeršní studii autor nastiňuje fyzikální princip, konstrukci a použití Peltierových článků. Dále se zabývá popisem fyzikálních vlastností, které vedou k základním vztahům potřebným pro návrh zmiňovaného zařízení. V rámci této části provedl rovněž jednoduchý experiment, ve kterém se snaží své předpoklady ověřit. V další části se zaměřuje na návrh senzorické soustavy a uspořádání budoucí termokomory. Zde bych přivítal po obecném výčtu jednotlivých použitelných prvků rozhodnutí, které prvky budou použity, které snímače nakonec hodlá využít (pro měření všech veličin). Grafická úprava práce je na dobré úrovni, jedinou nesrovnalostí je pár překlepů a přehození pořadí odkazování literárních zdrojů. Samotná práce svým rozsahem a kvalitou splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Zpracovávaný problém je adekvátní pro ověření schopností studenta, proto doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Vlastní přínos a originalita B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 64679