HLAVINKA, R. Analýza některých ukazatelů podniku LERO plus s.r.o [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kropáč, Jiří

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Herzánová, Hana

Cílem práce je analyzovat vybrané ukazatele podniku LERO plus s.r.o. pomocí časových řad a predikovat vývoj ukazatele do budoucna. Autor rozdělil práci do tří částí, které na sebe logicky navazují, text je srozumitelný, přehledný a stylisticky jednotný. Zvolené grafy a tabulky vhodně doplňují text. Práce je na velmi dobré úrovni jak po formální, tak i odborné stránce. Práci nechybí vlastní návrhy a řešení, kde autor projevil schopnost vyvodit závěry a doporučení. Drobnou připomínku mám pouze k příliš dlouhým souvětím a občasným gramatickým nepřesnostem. Dle mého názoru předložená práce splňuje požadavky stanovené pro vypracování bakalářské práce a hodnotím ji známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 66982