CHALUPA, P. Manažerské funkce trenéra ve vybraném sportu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Peričková, Lucie

Autor pracoval svědomitě, jeho přístup při psaní práce byl aktivní. Splnil požadavky kladené na tento typ práce. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Pro řešení bakalářské práce byla provedena analýza klubu a byl sestaven dotazník vlastní konstrukce, který vyplnili všichni trenéři v analyzovaném fotbalovém klubu. Vše bylo doplněno rozhovory s trenéry. Zvolený postup byl adekvátní ve vztahu ke stanovenému cíli.
Splnění stanovených cílů B Cílem bakalářské práce bylo zjistit, zda trenéři při své práci v klubu využívají manažerských dovedností. Cíl práce byl splněn.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Výsledky jsou zpracovány do přehledných grafů, které jsou vhodně doplněny adekvátním slovním komentářem. Na základě výsledků dotazníku jsou sestaveny návrhy na změny pro samotné trenéry a vedení klubu. Schopnost interpretace dosažených výsledků a vyvozování závěrů je na velmi dobré úrovni. V závěru autor sumarizuje nejdůležitější zjištění.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Autor vychází z 30 tuzemských literárních zdrojů (knižních titulů a elektronických zdrojů). Citace jsou formulovány správně.
Praktická využitelnost výsledků C Autor v práci předkládá 8 návrhů na změny v činnosti klubu s ohledem na zvýšení efektivity využívání manažerských funkcí v roli trenéra. Předkládané návrhy jsou za určitých okolností využitelné v praxi. Některé návrhy zní spíše idealisticky (pravidelné setkání trenéry s rodiči), ale není třeba je zatracovat. Z dlouhodobého hlediska mají své opodstatnění a v návaznosti na společenskou situci jsou jistě žádoucí. Z práce je zřejmá zainteresovanost autora do řešené problematiky i to, že fotbalové prostředí je mu dobře známé.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Předložená práce má logickou strukturu textu. Souhrn teoretických poznatků je proveden velmi kvalitně a jednotlivé věty na sebe plynule navazují. V práci jsou uvedeny řádné odkazy na tabulky, obrázky, grafy a přílohy. Oceňuji zejména shrnutí výsledků dotazníku (kap. 2.2.2). V práci jsou užívány adekvátní odborné výrazy.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Novotný, Jan

V úvodní části bakalářské práce autor definuje její cíl, kterým je zjistit zda jsou ve fotbalovém klubu HFK Třebíč využívány manažerské dovednosti v trenérské práci. V první kapitole jsou teoreticky vysvětleny pojmy managment a manažer, jsou zde vymezeny pojmy trenér a kouč. Dále jsou zde rozděleny jednotlivé druhy manažerských činností v trenérské práci. Vše je doplněno odkazy na odbornou literaruru. V druhé části je provedena analýza současné situace v klubu HFK Třebíč. Je k tomu použita forma dotazníkového šetření. Autor zde volbou vhodných otázek zjišťuje, jakým způsobem je prováděna trenérská činnost se zaměřením na manažerské činnosti trenérů. Na základě analýzy odpovědí autor v další části navrhuje řešení pro zlepšení činnosti klubu. Je zřejmé, že autor se v danné problematice velmi dobře orientuje a jeho návrhy směřují k odstranění podstatných nedostatků. Za důležité lze považovat zejména doporučení ustavení trenérské rady a použití pravidelných trenérských schůzek s rodiči. Vhodné je také doporučení pro zavedení funkce skaut, což by měl být člověk provádějící vyhledávání talentů v širokém okolí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 63517