NOVOTNÝ, T. Design reproduktorů k PC [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Zvonek, Miroslav

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Řezníček, Svatopluk

Téma bakalářské práce studenta je vybráno zdánlivě vyčerpané, avšak až při proniknutí do konstrukce reproduktorů zjišťujeme volný prostor k tvorbě designu. Oceňuji konstruktivní přístup studenta, kdy nejdříve zjišťuje fyzikální a technické možnosti dostupných technologií a design nechává vzniknout až na základě funkce. Postup studenta při práci a vzniku na bakalářské práce hodnotím jako důkladný a přínosný. Výsledkem navrhování je jednoduše geometricky konstruovaná soustava hmoty, která za pomoci řezu a kombinace úhlů uvádí posluchače do klidné atmosféry poslechu. Student prochází od fáze dynamického vývoje k harmonickému celku. Soustřeďuje tak důraz a pozornost na zvukový tok, nikoliv na tvar nebo výraz reproduktorů, které jsou navrženy účelně. Výsledný tvar není nijak výrazně vybočující z trendu vyráběné produkce, působí odlehčeným dojmem i dynamikou s použitím soudobé technologie. Ovládání je intuitivní. Připomínku mám ke zvukové izolaci reproduktoru od povrchu, na kterém je umístěn. Z návrhů nevyplývá síla ani materiál, který je použit. Barevné řešení považuji za vhodné a vzbuzující dojem důstojné kvality. Student svou prací vytvořil invenční koncept použitelný v širokém spektru různorodých prostředí ve spojení s běžnými i nadstandardními počítačovými soustavami. Hodnotím jej za invenční přístup celkovou známkou B za současného přihlédnutí ke všem složkám bakalářské práce. Od teoretické části práce za podrobný a vyčerpávající popis historie i současné technologie reproduktorových soustav, přes znalost technických detailů použitého zařízení. Z tvůrčí oblasti kladně hodnotím relativní pestrost předchozích návrhů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 38156