DENEŠ, R. Počítačové modelování implantovatelných antén [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Raida, Zbyněk

Cílem bakalářské práce bylo prozkoumat vliv lidského těla na parametry základních typů antén pro bezdrátový přenos informací směrem od člověka. Změna parametrů měla být zkoumána jednak na počítačových modelech a jednak experimentálně. Lidské tělo mělo být reprezentováno numerickými i fyzickými fantomy. Student navrhl flíčkové antény a planární monopóly pro pracovní kmitočty 2 GHz a 4 GHz. Antény byly optimalizovány a následně vyrobeny. Parametry antén byly měřeny v různých vzdálenostech od lidského těla a výsledky měření byly souhrnně zpracovány. Diplomant všechny výše popsané úkoly beze zbytku splnil. Na projektu pracoval samostatně, práci se věnoval soustavně. Výsledky jsou zpracovány pečlivě bez formálních nedostatků. Práci proto hodnotím jako výbornou.

Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Kadlec, Petr

V teoretické části práce se student zabývá popisem planárních antén, detailně se však věnuje pouze rozboru flíčkových antén, ačkoli v další práci se věnoval návrhu a realizaci planárních monopólů. Student v rámci řešení práce vytvořil cekem čtyři modely antén (dvě flíčkové antény pro pásmo 2 a 4 GHz a dva planární monopóly pro stejná pásma). Při parametrické analýze student měnil pouze vzdálenost antény od modelu lidského těla, kdy anténa byla nasměrována kolmo na model těla. Bylo by zajímavé sledovat, jak by se parametry antén měnily, kdyby byly antény natočené také jinak než kolmo proti tělu (komunikace podél povrchu těla). Navíc z názvu práce bych očekával, že antény budou umístěny i přímo v modelu těla. Student dále všechny čtyři modely vyrobil a experimentálně ověřil jejich vlastnosti. Student splnil všechny body zadání, ačkoli výběru antény nejodolnější vůči vlivu lidského těla by mohlo být věnováno v textu více než jedna věta v závěru. Po formální stránce je práce na dobré úrovni s minimem překlepů a kostrbatých formulací, vadí mi jen popis os grafů S11, kdy je popis horizontální osy překryt zobrazovanými křivkami.

Navrhovaná známka
B
Body
82

Otázky

eVSKP id 65762