LYKO, A. Autonomní ovladač antén v azimutu a elevaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kasal, Miroslav

Student prostudoval a pochopil podstatu problému. Seznámil se s anténními rotátory v azimutu i elevaci YAESU a EGIS. Prostudoval možnosti jejich řízení pomocí počítače. Navrhl řídicí jednotku s mikroprocesorem a implementoval do ní odpovídající firmware. Navržené obvody stejně jako firmware realizoval a a ověřil jejich funkčnost. Student se zadanému úkolu věnoval systematicky a prokázal dobrou orientaci v zadané problematice, stejně jako individuální aktivitu při návrhu a experimentech. Zadání projektu bylo splněno.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Záplata, Filip

Bakalářská práce pana Antonína Lyka popisuje rozhraní pro ovládání dvou rotátorů antén pomocí PC. Rotátor YAESU je standardně ovládán pomocí rozhraní GS-232 a EGIS pomocí RS232, vytvořené rozhraní je sdružuje do jednoho ovládaného přes port USB. Student využil volně dostupné rozhraní pro ovládání rotátoru YAESU a doplnil jej o port pro rotátor EGIS. I přes to, že řešení využívá již funkční existující návrh, tato práce vyžadovala hlubší porozumění nejen obvodovému řešení, ale hlavně programovému kódu. Student má až na pár nedostatků velmi dobré znalosti v oblasti programování mikrokontrolérů, o čemž svědčí kultivovaný kód a využití nestandardních vývojových prostředků. Z několika uvedených možností, jak do systému přidat port RS232, byla vybrána softwarová realizace při zachování typu procesoru. Tento způsob s sebou může přinášet nemalé komplikace při odlaďování, nicméně realizace byla úspěšná a tato zkušenost je velice cenná pro řešení budoucích problémů v praxi. Pro budoucí práci bych ovšem důrazně doporučoval programový kód dělit do více souborů a tvořit tak knihovny. V programu je jako zakončovací znak použit společně s CR i LF, který není v textu zmíněn, není tedy jasná nutnost jeho použití. V kapitole 2.2.2 je uvedeno převzaté řešení spínání ovládacího portu s neznámou specifikací pomocí tranzistorů, není však uveden důkaz, že je toto řešení spolehlivé. Zde bych ocenil výsledky měření nebo ověření zpětným engineeringem ovládaného portu. Práce je dobře strukturovaná a srozumitelně psaná, jen někdy až příliš zabíhá do detailů (kap. 5.1). Formální zpracování je také dobré, vytknout lze snad jen chybějící seznam zkratek a nefungující odkazy v elektronické verzi. Uvedené nedostatky nejsou nikterak zásadní a vzhledem k tomu, že zařízení bylo dle zadání realizováno a úspěšně odladěno navrhuji hodnocení výborně.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 65791