KOSTELNÍK, P. Index srozumitelnosti řeči [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Sigmund, Milan

Zadání bakalářské práce bylo vytvořeno ve spolupráci s firmou Škoda Auto a.s. Student pracoval průběžně a samostatně, podle potřeby docházel na konzultace. Samostatně také vytvořil akustické nahrávky, které pak použil. Zadání práce je splněno. Vytvořený algoritmus je zcela funkční podle danných požadavků a bude používán jako součást firemního programu VW Akustik v koncernu Volkswagen. Po dohodě se zástupcem Škoda Auto byla finální implementace kódu algoritmu do programu VW Akustik přenechána vývojovému pracovníkovi Volkswagenu. Práce pana Pavla Kostelníka je po odborné i formální stránce na výborné úrovni. Vývoj algoritmu je podpořen řadou praktických testů, které jsou přehledně dokumentovány. Získané výsledky jsou analyticky správně vyhodnoceny.

Navrhovaná známka
A
Body
99

Posudek oponenta

Šebesta, Vladimír

Bakalářská práce pana Pavla Kostelníka je napsána srozumitelně, má výbornou odbornou úroveň i formální zpracování. Po teoretickém úvodu následuje experimentální část. Podmínky, za kterých pokusy proběhly, jsou dobře popsány. Práce vyústila ve vytvoření programu pro výpočet indexu srozumitelnosti. Program má být využíván v koncernu Volkswagen. Všechny požadavky zadání bakalářské práce pokládám za splněné. Formální nedostatky se téměř nevyskytují. Veličina Ei, zmiňovaná na str. 9 dole, není v tabulce 2.4 svým symbolem uvedena. V textu k obrázku 2.4 má být zřejmě místo předložky z předložka s. Na str. 19 a 53 se píše o spektrech. Bylo by dobré uvádět vždy přesněji, o jaký typ spektra se jedná, protože spekter je mnoho druhů.

Navrhovaná známka
A
Body
98

Otázky

eVSKP id 65786