JULÍNEK, P. Šíření signálů mobilních komunikačních systémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Klozar, Lukáš

Student Pavel Julinek měl za úkol vytvořit simulační program s uživatelským rozhraním pro modelování ztrát způsobených šířením signálu v UHF pásmu rádiovým prostředím. Student splnil zadání v plném rozsahu. Vytvořil program umožňující uživateli simulovat útlum signálu pomocí zvolených modelů šíření v různých prostředích (indoor, outdoor), dále je možné nastavovat parametry úniku signálu a simulovat rozložení útlumu signálu v prostoru. Student dobře popisuje vytvořený program a jeho ovládání. Práce obsahuje velké množství simulací pro různá prostředí, různé modely šíření a jejich vzájemné porovnání. Formální stránka práce je na dobré úrovni. Student byl aktivní a pravidelně konzultoval. Navrhuji hodnocení A, 93 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Hanus, Stanislav

Cílem bakalářské práce s názvem "Šíření signálů mobilních komunikačních systémů" bylo provést simulace šíření signálů v různých prostředích s pomocí jejich vhodných modelů a dosažené výsledky porovnat především s ohledem na prostředí indoor a outdoor. Předložená práce má 49 stran textu, 45 obrázků, 12 tabulek a je rozdělena do 6 kapitol. V první kapitole jsou velice stručně popsány mobilní systémy GSM a UMTS. Krátce jsou uvedeny i další navazující systémy HSUPA, HSDPA a HSPA+. Ve druhé kapitole jsou opět stručně popsány mechanismy šíření rádiových vln a nejčastěji používané modely přenosových kanálů. Jádro práce je soustředěno do následujících kapitol. Ve třetí kapitole jsou popsány modely šíření signálu pro indoor prostředí (One-Slope, Multi-Wall), outdoor prostředí (Hata, Multislope) i modely podle doporučení ITU (Pedestrian, Vehicular). Čtvrtá kapitola obsahuje nejdříve stručný popis uživatelského prostředí v programu MATLAB a následně simulace přenosu signálu s pomocí uvedených modelů šíření. Pro každý model je uvedeno grafické prostředí s nastavenými parametry i výsledné znázornění průběhu útlumu signálu. V závěru kapitoly je provedeno srovnání uvažovaných modelů. Následuje Popis obsahu přiloženého CD, Závěr, Seznam literatury a Seznam symbolů, veličin a zkratek. Po obsahové stránce bylo zadání práce beze zbytku splněno. Práce je členěna logicky a výsledky jsou prezentovány v přehledné formě. Pouze popis uživatelského prostředí mohl být popsán podrobněji. Po formální stránce však práce obsahuje větší množství drobných chyb a nepřesností, které jsem vždy označil na okraji stránky křížkem. Tyto nepřesnosti bohužel snižují celkovou dobrou úroveň práce a při závěrečné kontrole textu je mohl student odstranit.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 65784