BŘÍNEK, M. Řešení technologie součásti v podmínkách středně velké strojírenské firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Řešení technologie je autorem situováno do oblasti CAD/CAM softwaru. Na konstrukční úvod, obsahující rozbor součásti, navazuje návrh technologie, ve kterém jsou především zohledněny principy a strategie CAD/CAM při tvorbě technologického postupu a řídicího programu pro stroj. V nemalé míře jsou zohledněny požadavky firmy ohledně návrhu zlepšené varianty technologie, což autor zvládnul dobře a využil svoje zkušenosti. Lze konstatovat, že právě orientace na podmínky ve firmě dává bakalářské práci potřebnou odbornost.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Koplík, Radovan

- diplomová práce splnila zadání diplomové práce v plném rozsahu - diplomant dokumentoval svoji schopnost analytického myšlení ze kterého vyšlo nové řešení postupu výroby s úsporou výrobního času - kladně hodnotím i jeho kritické posuzování oprávněnosti některých operací a jejich zbytečně vysokých nákladů - kladně je třeba hodnotit i jeho úvahy o použití typových dílů, vyráběných externě a zřejmě i cenově méně nákladně než v kusové výrobě - je škoda, že diplomant ( mimo zadání bakalářské práce) neprovedl i ekonomické posouzení navrhované technologie

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 38132